Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• ‘Voorwaarden’: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die tot stand komen met My Motivation Insights.

• ‘Afnemer’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie My Motivation Insights een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

• ‘Partijen’: My Motivation Insights en de Afnemer die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

• ‘Overeenkomst’: Het gezamenlijk besluit van My Motivation Insights en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij My Motivation Insights toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie.

• ‘My Motivation Insights Systeem’: alle door My Motivation Insights ontwikkelde computerprogramma’s voor afname, scoring en normering van profielen van My Motivation Insights.

OFFERTES

• Offertes die door My Motivation Insights zijn opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van My Motivation Insights zijn geldig gedurende 15 dagen vanaf het moment van aanbieding, tenzij anders is aangegeven. My Motivation Insights is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer binnen 15 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

• De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden My Motivation Insights niet.

AANSPRAKELIJKHEID

• My Motivation Insights is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

• My Motivation Insights is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door My Motivation Insights aan Afnemer geleverde informatie.

• Indien en voor zover op My Motivation Insights enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW).

• Indien My Motivation Insights ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer hem ter zake volledig vrijwaren. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

INTELLECTUELE EIGENDOM

• Alle intellectuele eigendomsrechten op de door My Motivation Insights uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij My Motivation Insights of de door My Motivation Insights vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door My Motivation Insights anders schriftelijk aangegeven, mag niets uit de door My Motivation Insights uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Afnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming van My Motivation Insights geen gebruik maken van het My Motivation Insights Systeem.

• Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

LICENTIE MY MOTIVATION INSIGHTS

• Indien de overeenkomst met My Motivation Insights ziet op het gebruik maken van het My Motivation Insights Systeem, dient de Afnemer zich akkoord te verklaren met de licentieovereenkomst van My Motivation Insights.

• Voor het gebruik van het My Motivation Insights Systeem wordt een licentie verleend voor de duur van 12 maanden, die ingaat op de dag van levering door My Motivation Insights. Deze licentie wordt stilzwijgend door partijen verlengd voor een periode van 12 maanden tegen de alsdan geldende tarieven voor licentie verlenging, tenzij de Afnemer tijdig opzegt.

• De licentie kan door Afnemer worden opgezegd, met een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de licentie. Bij het beëindigen van de licentie worden alle gegevens uit de database verwijderd.

BETALING

• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door My Motivation Insights aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

• Indien Afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is als dan een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

• Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. My Motivation Insights kan vooruitbetaling eisen.

• My Motivation Insights behoudt zich het recht om haar tarieven, na de Afnemer daarvan op de hoogte te hebben gesteld, te verhogen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Indien de Afnemer de opleiding of trainingsdag annuleert zijn er annuleringskosten verschuldigd.

• Bij een annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van de opleiding of trainingsdag wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

• Bij een annulering binnen 5 dagen vóór aanvang van de opleiding of trainingsdag wordt 80% van de kosten in rekening gebracht.

• Bij een annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de opleiding of trainingsdag of bij het niet verschijnen worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

WIJZIGING VOORWAARDEN

• My Motivation Insights behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan Afnemer.

• Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

• In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het vorige lid bedoelt, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

BATTLE OF FORMS

• De toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

• In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Breda. Op de rechtsverhouding tussen My Motivation Insights en Afnemer is Nederlands recht van toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 27 februari 2020

Download algemene voorwaarden als PDF

© 2024 My Motivation Insights
 - webdev by Kaige.nl
cartlayers
Winkelmandje0
Er zijn nog geen producten in het winkelmandje
Verder winkelen
0